UŽITEČNÉ INFORMACE ZE SOSÁRNY

Máte problém s klíči, zámky nebo čímkoliv ze zámečnického oboru? Nahlédněte do Sosárny, možná zde najdete odpověď…


POTÍŽE SE STARTOVÁNÍM VOZIDLA

Důvodem k napsání tohoto článku jsou časté dotazy nebo požadavky našich klientů na vyřešení problému se startováním, které podle jejich názorů způsobuje autoklíč vozidla vybaveného elektronickým imobilizérem. Obvykle pak požadují nové přizpůsobení transpondéru (čipu nebo také nesprávně řečeno imobilizéru) ve vozidlovém klíči v domnění, že uvedené potíže se tímto vyřeší. Většinou tento požadavek formulují jako „nakódování klíče“ či „nahrání imobilizéru“. Bohužel to tak jednoduché rozhodně není. Pokud se vyloučí jiné příčiny nestartujícího vozidla, které přímo nesouvisí se systémem imobilizéru (pojistky, startér, startovací baterie, čerpadlo paliva, řídící jednotka motoru, atd.), stále ještě může být příčinou široká škála závad, které znemožňují startování. Některé z těchto závad mohou také znemožnit bezproblémový proces přizpůsobení transpondéru k imobilizéru. Tento proces je primárně určen pro zhotovení nového klíče k vozidlu příp. k vymazání identifikátoru ztraceného klíče z paměti imobilizéru. Pokud by totiž proces přizpůsobení původního autoklíče, který náhle ztratil schopnost startovat, byl úspěšný a autoklíč se díky tomu stal opět plně funkční, nevyřešila by se tímto příčina vzniku poruchy. Pravděpodobně by se mohla znovu opakovat. Celý systém imobilizéru vozidla a transpondéru autoklíče je postaven pouze na přenosu a ověřování digitálních dat zapsaných do pamětí imobilizéru a transpondéru. Tato data se bez příčiny jen tak z pamětí neztrácejí.
Jak tedy identifikovat možnou příčinu problému, který neumožňuje imobilizéru povolit start motoru? Pomůžou nám alespoň částečně následující postupy seřazené podle náročnosti na provedení a financování:
1) ČASOVÁ OSA TRVÁNÍ ZÁVADY
V první řadě je důležité vědět, jak se závada projevuje v časové ose. Pokud bez zjevné příčiny mizí a zase se vrací, je zcela zbytečné zkoušet opětovně autoklíč přizpůsobovat k imobilizéru dle bodu 8) a raději se zaměřit na ostatní způsoby zjištění příčiny závady. To platí i v případě, že se tak stalo dříve a postupně se daný autoklíč stal trvale nefunkčním. Data v paměti imobilizéru -1- i transpondéru -6- rozhodně nemohou miznout a zase se vracet, k tomu „prostě nemají nožičky“.
2) ANALÝZA POMOCÍ VÍCE AUTOKLÍČŮ
Máte i rezervní autoklíč(e) s transpondérem? Pokud ano, ověřte funkčnost všech autoklíčů metodou jejich častého střídání. Jestliže všechny autoklíče dříve fungovaly a náhle všechny přestaly startovat, je zbytečné jejich opětovné diagnostické přizpůsobení. Dá se s jistotou vyloučit, že 2 nebo více klíčů se náhle ve stejnou dobu pokazily a pro jistotu můžete nechat ověřit jejich schopnost komunikace dle bodu 3). Pokud je závada dočasná (viz. bod 1)), je optimální jezdit se všemi klíči, často je střídat a jejich chování vyhodnocovat a zaznamenávat. To, jak se jednotlivé klíče chovají během startování, je velmi užitečné pro analýzu předpokládané závady. Je však třeba dbát na pravidlo, že při startování nesmí být náhradní autoklíč(e) na jednom svazku s autoklíčem, se kterým se právě startuje!
3) KOMUNIKACE TRANSPONDÉRU AUTOKLÍČE S TESTOVACÍM ZAŘÍZENÍM
Můžete si nechat ověřit např. u zámečníka, který „dělá do autoklíčů s transpondérem“, zda transpondér komunikuje. K tomu slouží testovací funkce speciálního zařízení sloužícího k výrobě kopií či klonů autoklíčů či jiným speciálním funkcím. Pokud transpondér nekomunikuje nebo má slabý signál odezvy, je definitivně vadný nebo příliš vzdálený (viz. bod 7)).
4) ANALÝZA VÝMĚNY DAT MEZI CÍVKOU IMOBILIZÉRU A CÍVKOU TRANSPONDÉRU
Pomocí vysoce specializovaných nástrojů lze rovněž identifikovat elektromagnetickou komunikaci mezi imobilizérem a transpondérem a to především ve směru vozidlo -> autoklíč. Opačný směr se ověřuje pomocí postupu 3). Pokud nelze komunikaci zaznamenat, je s velkou pravděpodobností nějaký problém na straně vozidla.
5) OVĚŘENÍ STAVU KONEKTORU ČTECÍ CÍVKY
Čtecí cívka -3- je součástí imobilizéru vozidla. Lze ji najít namontovanou v části vozidla v bezprostřední blízkosti autoklíče či startovací karty (ve spínací skříňce, slotu pro karty, START/STOP tlačítka, atd.). Slouží pro přenos namodulovaných dat z převodníku imobilizéru -2- do transpondéru a to oběma směry. Je napojena kabelem k elektronice imobilizéru, která může být součástí panelu s kontrolkami, multifunkčního modulu, samostatného modulu, apod. Znám případy, kdy po předchozí opravě během odpojení a následném připojení došlo k deformaci pinů konektoru nebo neúplném zasunutí a vypadnutí po jistém čase provozu.
6) VÝMĚNA ČTECÍ CÍVKY
Jedná se o poměrně křehkou součástku, která může časem změnit své elektromagnetické vlastnosti tak, že znemožní přenos dat. Pokud dojde k přerušení vinutí cívky či zkratu „na tvrdo“, dá se tato závada lehce zjistit pomocí měřiče impedance. Tato závada je rovněž identifikovatelná diagnostickou analýzou registru závad vozidla. V případě mezizávitového zkratu je měření jak impedance tak i indukčnosti cívky prakticky bezvýznamné. V tomto případě je možné ověření buď postupem dle bodu 7) nebo výměnou čtecí cívky za novou (nikoliv použitou!) s rizikem, že se jedná o „střel na slepo“.
7) VYHODNOCENÍ VZDÁLENOSTI ČTECÍ CÍVKY A TRANSPONDÉRU
Vzdálenost mezi čtecí cívkou imobilizéru a cívkou transpondéru -4- může být u některých značek a modelových řad (např. FIAT) kritická natolik, že i velmi malé snížení síly signálu z jakékoliv příčiny může způsobit ztrátu výměny dat. Těmi mohou být např. změna polohy cívky transpondéru v autoklíči v případě zásahů do autoklíče, výroba kopie či klonu nového autoklíče s transpondérem se slabší odezvou, prasknutí feritového jádra cívky transpondéru a také mezizávitový zkrat. Zjistit tuto možnost lze několika způsoby, ale pro laiky mohu doporučit pouze – pokud to umožňuje konstrukční provedení a je umožněno přiblížení na kratší vzdálenost – více přiblížit čtecí cívku. Tu je nutné demontovat, poté umístit ještě blíže ke klíči a vyzkoušet nastartovat. Pokud to nepomůže, je možné zkusit čtecí cívku přesunout k bočním stěnám autoklíče blízko původního montážního umístění čtecí cívky. Pokud je podezření na vypadlý transpondér uvnitř klíče (něco v něm chrastí), je možné vyzkoušet i jiné části klíče vzdálenější od původního montážního umístění čtecí cívky. Jestliže je k dispozici kontrolka imobilizéru nebo informace o zablokovaném imobilizéru na panelu, netrapte zbytečně startér i startovací baterii a řiďte se výhradně touto informací (klíč stačí natočit pouze do pohotovostní polohy). Nejmenší vzdálenosti se dosáhne tak, že z autoklíče se vymontuje transpondér a ten se před startem vloží do středu čtecí cívky, ale právě demontáž transpondéru rozhodně nedoporučuji laikům, pokud si nejsou jisti, jak na to. Autoklíče bývají montovány jako kompaktní součást vozidla a některé modely plně otevřít až k elektronice bez poškození nelze. Postupy popsané v tomto bodě jsou většinou možné jen v případě standartní spínací skříňky. Pokud se jedná o slot či jiný způsob přikládání autoklíče, bude realizace těchto postupů značně obtížnější nebo vyloučená.
8) OBNOVENÍ DAT V IMOBILIZÉRU A TRANSPONDÉRU
Opětovné načtení dat procesem přizpůsobení klíče, jak již bylo na začátku uvedeno, sice může zprovoznit vozidlo, ale příčinu závady téměř jistě nevyloučí a ta se může kdykoliv opakovat. Zdůrazňuji však slovo „může zprovoznit“! Pro úspěšné zvládnutí procesu přizpůsobení klíče je důležitou podmínkou plně funkční elektronická část vozidla od čtecí cívky imobilizéru až k digitální části imobilizéru -1-, dále u některých vozidel musí být funkční datové spojení mezi imobilizérem a řídící jednotkou motoru a nakonec samozřejmě i autoklíč. Pokud jakákoliv část zmíněné trasy nebude spolehlivě fungovat, může být proces přizpůsobení autoklíče zmařen na samém konci celého procesu. Rovněž může dojít k úplnému smazání všech identifikátorů zapsaných klíčů a vozidlo se dostane do stejné situace jako by jste ztratili poslední klíč. A diagnostika provádějící přizpůsobení klíče nemůže z principu předem jakýkoliv problém na uvedené trase odhalit. U naprosté většiny vozidel a modelových řad je jediným úkolem speciální diagnostiky nastavit vozidlo do režimu učení klíčů a event. jej poté přepnout zpět do provozního režimu. Vlastní proces zapsání dat do transpondéru a do registru imobilizéru si provádí vozidlo samo na základě uvedeného počtu klíčů a technik ani diagnostika nemohou tento proces nijak ovlivnit či kontrolovat. Jak dopadl celý proces se technik doví až ověřením funkčnosti přizpůsobených klíčů. Především z tohoto důvodu nelze technika ani jeho nástroje vinit z případného neúspěchu.
9) ZÁVADA V ELEKTRONICE TRANSPONDÉRU
Pokud je – především podle bodu 2) – odhalena jako příčina vadný transpondér, je nutné jej vyměnit za nový, jestliže se jedná o hybridní obvod v skleněném nebo plastovém pouzdru. Zejména u novějších modelů vozidel se transpondéry stávají součástí elektroniky dálkového ovládání autoklíče a v takovém případě lze některé závady i opravit. To ale značně záleží na možnostech a odborných znalostech technika specializujícího se na opravy mikroelektroniky.
Pokud jsou všechny dříve uvedené možnosti vyčerpány nebo vyloučeny, zbývá pak náročná a složitá práce najít problém přímo v elektronice imobilizéru nebo elektronice motoru za použití informací z registru závad nebo hledat „mistrně zašitou“ závadu tam, kde byla předtím vyloučena.
Naše firma Vám nabízí (kromě demontážních a montážních zásahů na vozidle, k níž nemáme prostory, nástroje ani znalosti) vybrané nástroje pro analýzu a úkony dle výše popsaných postupů. Jelikož se snažíme neustále zdokonalovat a doplňovat naše znalosti a vybavení v této specifické oblasit elektroniky vozidla, doporučujeme Vám, aby jste se v případě zájmu informovali o aktuální nabídce.

27.12.2020 Miroslav Twardzik

NEFUNKČNÍ KOPIE KLÍČE

Výroba duplikátů klíčů pro různá použití jako domácnost, dopravní prostředky, technologické prostory a jiné uzavíratelné subjekty je prvořadým artiklem snad každého zámečnictví s prodejní plochou. Výrobě duplikátů neboli náhradních klíčů se stejnými vlastnostmi jako klíč předložený zákazníkem se proto věnuje značná pozornost. Každý originální klíč se liší od jiného 2 základními mechanickými znaky.
1) PROFIL KLÍČE
Jedná se o základní trojrozměrný tvar klíče, který určuje, zda se vejde do příslušného otvoru zamykacího systému a bude schopen po vyfrézování příslušného uzávěru (dle bodu 2)) bez potíží ovládat zamykací systém. Obecně se mu říká profil klíče. Tvar profilu je určen především tvarem otvoru zamykacího systému a tzv. nulovým bodem, který vymezuje přesnou polohu uzávěru klíče vůči uzávěru zamykacího systému. Téměř všechny volně dostupné klíče s originální značkou výrobce nejsou na těle klíče žádným způsobem označeny, takže obsluha prodejny musí občas doslova detektivními metodami dohledat správný profil polotovaru (náhradní klíč bez úprav pro příslušný zamykací systém). Jelikož tvary drážek moderních cylindrických klíčů nelze změřit ani posuvným pravítkem, musí mít obsluha také značné zkušenosti s používanými tvary profilů a dobré oko. Pokud vyrobený duplikát klíče narozdíl od originálu nejde vůbec vsunout nebo jen částečně do zámkového systému (tedy ihned po prvním vyzkoušení), nejpravděpodobněji byl zvolen nesprávný profil duplikátu.
2) UZÁVĚR KLÍČE
Kromě klíčů označovaných jako „tvarové“ mají všechny ostatní klíče ještě tzv. uzávěr, který činí z daného klíče unikátní prvek spárovaný s příslušným zamykacím mechanizmem. Jedná se o místa na klíči, kde se pomocí frézek požadovaných tvarů vytvoří do tělesa klíče prohlubně se stanoveným počtem, trojrozměrným tvarem a rozměry. Pokud je klíč vsunut do příslušného zamykacího systému, se kterým byl zakoupen, uzamykací prvky systému přesně zapadnou do vyfrézovaných prohlubní klíče a srovnají se v řadě, čímž uvolní zamykací mechanizmus. Každý uzávěr má určitou toleranci v odchylce od ideálního tvaru a přesných rozměrů. Pokud vyrobený duplikát klíče jde plně vsunout do klíče, ale narozdíl od originálu drhne při otáčení nebo nejde vůbec pootočit, nejpravděpodobněji byla překročena mez uvedené tolerance z některých možných důvodů:
– silně opotřebovaný klíč předložený zákazníkem,
– chybně zvolený profil polotovaru, který sice umožňuje úplné vsunutí, ale současně znemožňuje dodržet mezní míru tolerance,
– špatně seřízený frézovací stroj nebo opotřebená fréza,
– nesprávné uchycení předlohového klíče nebo duplikátu,
– znečištěný svěrák na klíče a jiné.
Je nesmírně obtížné při aktuálním obrovském množství tvarů vyráběných klíčů dodržovat co nejnižší „zmetkovost“. Ideální by bylo pro nás, kdyby mohl každý zákazník s klíčem současně přinést i příslušný zámek či vložku, aby bylo možné přesně ověřit vybraný profil duplikátu a následně i funkčnost vyfrézovaného uzávěru. Je však naprosto jasné, že ve většině případů to není možné. Pokud zákazník předloží jako originál vzhledově značně opotřebovaný klíč, můžeme jej odmítnout z důvodu značného rizika výroby „zmetku“. V případě, že zákazník si vyžádá větší množství duplikátů na jeden předlohový klíč a jejich cenová hodnota je poněkud vyšší, zhotovíme nejprve 1 zkušební kus a teprve po ověření funkce vyrobíme zbývající požadované. Důvodem je zamezení vysokých ztrát v případě, kdyby klíč předložený zákazníkem byl opotřebovaný natolik, že duplikáty z něj okopírované by již nemusely správně fungovat (toleranční odchylky kopírovaného klíče a frézovacího stroje se mohou sčítat, výsledkem může být vyšší odchylka přesahující max. toleranční mez).