Novinky

NEFUNKČNÍ KOPIE KLÍČE

Výroba duplikátů klíčů pro různá použití jako domácnost, dopravní prostředky, technologické prostory a jiné uzavíratelné subjekty je prvořadým produktem snad každého zámečnictví, kde se vyrábí klíče. Výrobě duplikátů neboli náhradních klíčů se stejnými vlastnostmi jako klíč předložený zákazníkem se proto věnuje značná pozornost. Každý originální klíč se liší od jiného 2 základními mechanickými znaky.

 1. PROFIL KLÍČE
  Jedná se o základní tvar klíče, který určuje, zda se vejde do příslušného otvoru zamykacího systému a bude schopen po vyfrézování příslušného uzávěru bez potíží ovládat zamykací systém. Téměř všechny na trhu dostupné klíče s originální značkou výrobce nemají na povrchu klíče žádné označení typu profilu, takže obsluha prodejny musí – pokud zákazník nepředloží identifikační kartu klíče s vyznačeným profilem - často doslova detektivními metodami dohledat správný profil polotovaru neboli náhradního klíče. Jelikož tvary drážek moderních cylindrických klíčů nelze běžně dostupnými měřidly změřit, musí mít obsluha značné zkušenosti s používanými tvary profilů a dobrou paměť. Pokud vyrobený duplikát klíče narozdíl od originálu nejde vůbec vsunout nebo jen částečně do zámkového systému, nejspíš byl zvolen nesprávný profil duplikátu.

 2. UZÁVĚR KLÍČE
  Značná většina klíčů dostupných na trhu má ještě tzv. uzávěr, který činí z daného klíče unikátní prvek spárovaný s příslušným zamykacím mechanizmem. Jedná se o místa na klíči, kde se pomocí frézek požadovaných tvarů vytvoří do tělesa klíče prohlubně se stanoveným počtem a trojrozměrným tvarem včetně daných rozměrů. Pokud je klíč vsunut do příslušného zamykacího systému, se kterým byl zakoupen, uzamykací prvky systému přesně zapadnou do vyfrézovaných prohlubní klíče a srovnají se v řadě, čímž uvolní zamykací mechanizmus. Každý uzávěr má určitou toleranci v odchylce od ideálního tvaru a přesných rozměrů. Pokud vyrobený duplikát klíče jde plně vsunout do klíče, ale narozdíl od klíče předloženého zákazníkem drhne při otáčení nebo nejde vůbec pootočit, nejpravděpodobněji byla překročena mez uvedené tolerance z některých možných důvodů:
  – silně opotřebovaný klíč předložený zákazníkem,
  – chybně zvolený profil polotovaru, který sice umožňuje úplné vsunutí, ale současně znemožňuje dodržet mezní míru tolerance,
  – špatně seřízený frézovací stroj nebo opotřebená fréza,
  – nesprávné uchycení předlohového klíče nebo duplikátu,
  – znečištěný svěrák na klíče a jiné.
  Je nesmírně obtížné při aktuálním obrovském množství tvarů vyráběných klíčů dodržovat co nejnižší „zmetkovost". Ideální by bylo pro nás, kdyby mohl každý zákazník s klíčem současně přinést i příslušný zámek či vložku, aby bylo možné přesně ověřit vybraný profil duplikátu a následně i funkčnost vyfrézovaného uzávěru. Je však naprosto jasné, že ve většině případů to není možné. Pokud zákazník předloží jako originál vzhledově značně opotřebovaný klíč, můžeme jej odmítnout z důvodu značného rizika výroby „zmetků". V případě, že zákazník si vyžádá větší množství duplikátů na jeden předlohový klíč a jejich cenová hodnota je poněkud vyšší, zhotovíme nejprve 1 zkušební kus a teprve po ověření funkce vyrobíme zbývající požadované podle stejné předlohy. Důvodem je zamezení vysokých ztrát v případě, kdyby klíč předložený zákazníkem byl opotřebovaný natolik, že duplikáty z něj okopírované by již nemusely správně fungovat (toleranční odchylky kopírovaného klíče a frézovacího stroje se mohou sčítat, výsledkem může být vyšší odchylka přesahující max. toleranční mez).

Top