Novinky

POTÍŽE SE STARTOVÁNÍM VOZIDLA

Důvodem k napsání tohoto článku jsou časté dotazy nebo požadavky našich klientů na vyřešení problému se startováním, které podle jejich názorů způsobuje autoklíč vozidla vybaveného elektronickým imobilizérem. Obvykle pak požadují nové přizpůsobení transpondéru (čipu nebo také nesprávně řečeno imobilizéru) ve vozidlovém klíči v domnění, že uvedené potíže se tímto vyřeší. Většinou tento požadavek formulují jako „nakódování klíče" či „nahrání imobilizéru". Bohužel to tak jednoduché rozhodně není. Pokud se vyloučí jiné příčiny nestartujícího vozidla, které přímo nesouvisí se systémem imobilizéru (pojistky, startér, startovací baterie, čerpadlo paliva, řídící jednotka motoru atd.), stále ještě může být příčinou široká škála závad, které znemožňují startování. Některé z těchto závad mohou také znemožnit bezproblémový proces přizpůsobení transpondéru k imobilizéru. Tento proces je primárně určen pro zhotovení nového klíče k vozidlu příp. k vymazání identifikátoru ztraceného klíče z paměti imobilizéru. Pokud by totiž proces přizpůsobení původního autoklíče, který náhle ztratil schopnost startovat, byl úspěšný a autoklíč se díky tomu stal opět plně funkční, nevyřešila by se tímto příčina vzniku poruchy. Pravděpodobně by se mohla znovu opakovat. Celý systém imobilizéru vozidla a transpondéru autoklíče je postaven pouze na přenosu a ověřování digitálních dat zapsaných do pamětí imobilizéru a transpondéru. Tato data se bez příčiny jen tak z pamětí neztrácejí.
Jak tedy identifikovat možnou příčinu problému, který neumožňuje imobilizéru povolit start motoru? Pomůžou nám alespoň částečně následující postupy seřazené podle náročnosti na provedení a financování:

 1. ČASOVÁ OSA TRVÁNÍ ZÁVADY
  V první řadě je důležité vědět, jak se závada projevuje v časové ose. Pokud bez zjevné příčiny mizí a zase se vrací, je zcela zbytečné zkoušet opětovně autoklíč přizpůsobovat k imobilizéru dle bodu 8) a raději se zaměřit na ostatní způsoby zjištění příčiny závady. To platí i v případě, že se tak stalo dříve a postupně se daný autoklíč stal trvale nefunkčním. Data v paměti imobilizéru -1–i transpondéru -6- rozhodně nemohou miznout a zase se vracet, k tomu „prostě nemají nožičky".
 2. ANALÝZA POMOCÍ VÍCE AUTOKLÍČŮ
  Máte i rezervní autoklíč(e) s transpondérem? Pokud ano, ověřte funkčnost všech autoklíčů metodou jejich častého střídání. Jestliže všechny autoklíče dříve fungovaly a náhle všechny přestaly startovat, je zbytečné jejich opětovné diagnostické přizpůsobení. Dá se s jistotou vyloučit, že 2 nebo více klíčů se náhle ve stejnou dobu pokazily a pro jistotu můžete nechat ověřit jejich schopnost komunikace dle bodu 3). Pokud je závada dočasná (viz. bod 1)), je optimální jezdit se všemi klíči, často je střídat a jejich chování vyhodnocovat a zaznamenávat. To, jak se jednotlivé klíče chovají během startování, je velmi užitečné pro analýzu předpokládané závady. Je však třeba dbát na pravidlo, že při startování nesmí být náhradní autoklíč(e) na jednom svazku s autoklíčem, se kterým se právě startuje!
 3. KOMUNIKACE TRANSPONDÉRU AUTOKLÍČE S TESTOVACÍM ZAŘÍZENÍM
  Můžete si nechat ověřit např. u zámečníka, který „dělá do autoklíčů s transpondérem", zda transpondér komunikuje. K tomu slouží testovací funkce speciálního zařízení sloužícího k výrobě kopií či klonů autoklíčů či jiným speciálním funkcím. Pokud transpondér nekomunikuje nebo má slabý signál odezvy, je definitivně vadný nebo příliš vzdálený (viz. bod 7)).
 4. ANALÝZA VÝMĚNY DAT MEZI CÍVKOU IMOBILIZÉRU A CÍVKOU TRANSPONDÉRU
  Pomocí vysoce specializovaných nástrojů lze rovněž identifikovat elektromagnetickou komunikaci mezi imobilizérem a transpondérem, a to především ve směru vozidlo -> autoklíč. Opačný směr se ověřuje pomocí postupu 3). Pokud nelze komunikaci zaznamenat, je s velkou pravděpodobností nějaký problém na straně vozidla.
 5. OVĚŘENÍ STAVU KONEKTORU ČTECÍ CÍVKY
  Čtecí cívka -3- je součástí imobilizéru vozidla. Lze ji najít namontovanou v části vozidla v bezprostřední blízkosti autoklíče či startovací karty (ve spínací skříňce, slotu pro karty, START/STOP tlačítka atd.). Slouží pro přenos namodulovaných dat z převodníku imobilizéru -2- do transpondéru, a to oběma směry. Je napojena kabelem k elektronice imobilizéru, která může být součástí panelu s kontrolkami, multifunkčního modulu, samostatného modulu apod. Znám případy, kdy po předchozí opravě během odpojení a následném připojení došlo k deformaci pinů konektoru nebo neúplném zasunutí a vypadnutí po jistém čase provozu.
 6. VÝMĚNA ČTECÍ CÍVKY
  Jedná se o poměrně křehkou součástku, která může časem změnit své elektromagnetické vlastnosti tak, že znemožní přenos dat. Pokud dojde k přerušení vinutí cívky či zkratu „na tvrdo", dá se tato závada lehce zjistit pomocí měřiče impedance. Tato závada je rovněž identifikovatelná diagnostickou analýzou registru závad vozidla. V případě mezizávitového zkratu je měření jak impedance, tak i indukčnosti cívky prakticky bezvýznamné. V tomto případě je možné ověření buď postupem dle bodu 7) nebo výměnou čtecí cívky za novou (nikoliv použitou!) s rizikem, že se jedná o „střel na slepo".
 7. VYHODNOCENÍ VZDÁLENOSTI ČTECÍ CÍVKY A TRANSPONDÉRU
  Vzdálenost mezi čtecí cívkou imobilizéru a cívkou transpondéru -4- může být u některých značek a modelových řad (např. FIAT) kritická natolik, že i velmi malé snížení síly signálu z jakékoliv příčiny může způsobit ztrátu výměny dat. Těmi mohou být např. změna polohy cívky transpondéru v autoklíči v případě zásahů do autoklíče, výroba kopie či klonu nového autoklíče s transpondérem se slabší odezvou, prasknutí feritového jádra cívky transpondéru a také mezizávitový zkrat. Zjistit tuto možnost lze několika způsoby, ale pro laiky mohu doporučit pouze – pokud to umožňuje konstrukční provedení a je umožněno přiblížení na kratší vzdálenost – více přiblížit čtecí cívku. Tu je nutné demontovat, poté umístit ještě blíže ke klíči a vyzkoušet nastartovat. Pokud to nepomůže, je možné zkusit čtecí cívku přesunout k bočním stěnám autoklíče blízko původního montážního umístění čtecí cívky. Pokud je podezření na vypadlý transpondér uvnitř klíče (něco v něm chrastí), je možné vyzkoušet i jiné části klíče vzdálenější od původního montážního umístění čtecí cívky. Jestliže je k dispozici kontrolka imobilizéru nebo informace o zablokovaném imobilizéru na panelu, netrapte zbytečně startér i startovací baterii a řiďte se výhradně touto informací (klíč stačí natočit pouze do pohotovostní polohy). Nejmenší vzdálenosti se dosáhne tak, že z autoklíče se vymontuje transpondér a ten se před startem vloží do středu čtecí cívky, ale právě demontáž transpondéru rozhodně nedoporučuji laikům, pokud si nejsou jisti, jak na to. Autoklíče bývají montovány jako kompaktní součást vozidla a některé modely plně otevřít až k elektronice bez poškození nelze. Postupy popsané v tomto bodě jsou většinou možné jen v případě standartní spínací skříňky. Pokud se jedná o slot či jiný způsob přikládání autoklíče, bude realizace těchto postupů značně obtížnější nebo vyloučená.
 8. OBNOVENÍ DAT V IMOBILIZÉRU A TRANSPONDÉRU
  Opětovné načtení dat procesem přizpůsobení klíče, jak již bylo na začátku uvedeno, sice může zprovoznit vozidlo, ale příčinu závady téměř jistě nevyloučí a ta se může kdykoliv opakovat. Zdůrazňuji však slovo „může zprovoznit"! Pro úspěšné zvládnutí procesu přizpůsobení klíče je důležitou podmínkou plně funkční elektronická část vozidla od čtecí cívky imobilizéru až k digitální části imobilizéru -1-, dále u některých vozidel musí být funkční datové spojení mezi imobilizérem a řídící jednotkou motoru, a nakonec samozřejmě i autoklíč. Pokud jakákoliv část zmíněné trasy nebude spolehlivě fungovat, může být proces přizpůsobení autoklíče zmařen na samém konci celého procesu. Rovněž může dojít k úplnému smazání všech identifikátorů zapsaných klíčů a vozidlo se dostane do stejné situace jako byste ztratili poslední klíč. A diagnostika provádějící přizpůsobení klíče nemůže z principu předem jakýkoliv problém na uvedené trase odhalit. U naprosté většiny vozidel a modelových řad je jediným úkolem speciální diagnostiky nastavit vozidlo do režimu učení klíčů a event. jej poté přepnout zpět do provozního režimu. Vlastní proces zapsání dat do transpondéru a do registru imobilizéru si provádí vozidlo samo na základě uvedeného počtu klíčů a technik ani diagnostika nemohou tento proces nijak ovlivnit či kontrolovat. Jak dopadl celý proces se technik doví až ověřením funkčnosti přizpůsobených klíčů. Především z tohoto důvodu nelze technika ani jeho nástroje vinit z případného neúspěchu.
 9. ZÁVADA V ELEKTRONICE TRANSPONDÉRU
  Pokud je – především podle bodu 2) – odhalena jako příčina vadný transpondér, je nutné jej vyměnit za nový, jestliže se jedná o hybridní obvod ve skleněném nebo plastovém pouzdru. Zejména u novějších modelů vozidel se transpondéry stávají součástí elektroniky dálkového ovládání autoklíče a v takovém případě lze některé závady i opravit. To ale značně záleží na možnostech a odborných znalostech technika specializujícího se na opravy mikroelektroniky.
  Pokud jsou všechny dříve uvedené možnosti vyčerpány nebo vyloučeny, zbývá pak náročná a složitá práce najít problém přímo v elektronice imobilizéru nebo elektronice motoru za použití informací z registru závad nebo hledat „mistrně zašitou" závadu tam, kde byla předtím vyloučena.
  Naše firma Vám nabízí (kromě demontážních a montážních zásahů na vozidle, k níž nemáme prostory, nástroje ani znalosti) vybrané nástroje pro analýzu a úkony dle výše popsaných postupů. Jelikož se snažíme neustále zdokonalovat a doplňovat naše znalosti a vybavení v této specifické oblasti elektroniky vozidla, doporučujeme Vám, abyste se v případě zájmu informovali o aktuální nabídce.

27.12.2020 Miroslav Twardzik

Top