Služby

Nouzové služby

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NOUZOVÝCH SLUŽEB:

 1. V rámci nouzových služeb poskytujeme činnosti typu nouzové zpřístupnění bytových a nebytových prostor, nouzové otevření vozidel a nouzové otevření vybraných bezpečnostních zařízení uzamykatelné pokladny, skříně, přenosné a malé trezorky apod.).
 2. Z ekonomických důvodů je časová nabídka nouzových služeb omezena využitím techniky a pracovníků na plánovaných činnostech a pracích pro smluvní partnery.
 3. Z právních důvodů není možné poskytovat v době nočního klidu jakékoliv služby vyžadující použití nářadí a pracovních postupů, které se neobejdou bez zvýšeného hluku v prostorech, kde by mohlo k porušení daného zákona dojít.
 4. Neprovozujeme stálou obsluhu telefonní linky pro objednávání služeb, proto z výše vedených důvodů může být dočasně dané telefonní číslo bez obsluhy nebo neaktivní na GSM síti. Zmeškané hovory obvykle zpětně nevyřizujeme.
 5. Úhrada za poskytnutí nouzových služeb je možná výhradně na místě a v hotovosti. Technik provádějící tuto službu má právo požadovat před zahájením práce úhradu přiměřené zálohy na základě vlastního posouzení.
 6. U vybraných případů nouzového zpřístupnění si vyhrazujeme právo posoudit oprávnění objednatele ke vstupu do nepřístupného prostoru podle aktuálních právních předpisů ČR. V případě, že objednatel v této věci odmítne poskytnout dostatečnou součinnost nebo v dané věci vzniknou vážné pochybnosti o výše uvedeném oprávnění ke vstupu, zakázku jsme nuceni odmítnout.
 7. V případě vyhodnocení bezpečnostního rizika možného fyzického napadení našeho pracovníka na místě služby může být tato služba, pokud nebude dostatečně zajištěna jeho bezpečnost, zamítnuta.

V závislosti na vytížení našich techniků můžeme nabídnout zámečnické služby zaměřené na nouzové zpřístupnění uzavřených prostor, které z jakýchkoliv důvodů nelze uživatelsky zpřístupnit. Jedná se především o nedostupné klíče v bytě či vozidle, poškozený zamykací systém dveří, ztráta klíčů apod. Tyto služby nejsou v našem případě klasickou havarijní službou s přednostním využitím. Technik vyjíždí ihned, pokud je aktuálně nevytížený jinou prací. Jestliže jsou všichni dostupní technici zaneprázdněni, je zákazník obratem informován s možností další volby (zda bude čekat nebo si najde jiné řešení).

Požadavky na nouzové služby jsou přijímány prostřednictvím tel. kontaktu 603 464 855. Tato linka nezajišťuje trvalý ani režimový provoz v předepsaných časech.

Tak jak se mění rychlým tempem vybavení bytových či nebytových prostorů, výrazně se v této souvislosti mění i způsoby jejich zabezpečení, a to především v oblastech vstupních dveří do těchto prostorů. Jelikož zloději a lupiči nijak ve svých protizákonných aktivitách nepolevují, vzrůstá zájem zákazníků o vylepšování zabezpečení zmíněných prostorů. To také potvrzuje naše statistika zpracovaná na základě četných objednávek oprav nebo nouzových otevření dveří. Celkově se výrazně zvyšuje úroveň bezpečnosti jak samotných dveří, tak i zadlabávacích zámků, cylindrických vložek či kování. Jenže v mnoha případech výrobci při snaze prodat na trhu žádaný produkt – nezničitelný, nedobytný, s co největším počtem zajišťovacích prvků – za výhodnou cenu opomíjejí také technologickou kvalitu daného výrobku, což má za následek nižší spolehlivost, kratší dobu životnosti a četnější poruchy. Tato situace nás nutí neustále modernizovat a vylepšovat nářadí i technologické postupy používané našimi techniky při práci. Proto postupy nouzového otvíraní přivřených (přibouchnutých, nezamčených) dveří používané před 5 lety dnes již v mnoha případech jsou zcela neúčinné. Poměr zásahů, kdy si technik vystačil s mechanickým bezmotorovým nářadím v poměru k zásahům, kdy je nezbytné použít speciální motorové nářadí se rychle překlápí na druhou variantu. Výrobci dveří a zámkových komponentů důsledně tají konstrukční specifika svých výrobků z pochopitelných důvodů, aby nebyly zneužitelné pro nekalou činnost.

VYSVĚTLIVKY K NĚKTERÝM PRAVIDLŮM UVEDENÝM V TABULCE:

Zákonná omezení

Poslat technika v době, kdy platí zákonem stanovená doba nočního klidu tj. od 22:00 do 6:00, velmi neefektivní. Bylo by značně pravděpodobné, že technik by musel z uvedeného důvodu odmítnout provedení práce, protože na rozdíl od složek IZS naše firma nemá žádnou výjimku z dodržování nočního klidu. I kdyby důvody pro nouzové zpřístupnění prostoru byly jakékoliv, neobstály by jako obhajoba před případným finančním postihem. Proto každý den ve večerní době (obvykle nejpozději před 21:30) je tel. číslo 603 464 855 deaktivováno. K aktivaci dochází následující den v ranních hodinách.

Zasahující technik může ve vybraných případech před zahájením nouzového zpřístupnění prostoru požadovat po objednavateli, aby hodnověrným způsobem prokázal, že následkem zpřístupnění zajištěného prostoru nedojde k porušení práv třetích osob dle právních předpisů ČR. Pokud by objednavatel nebyl schopen toto doložit nebo doložení odmítnul, může technik bez náhrady odmítnout provedení požadované zakázky.


Stanovení ceny nouzového zpřístupnění prostoru

Zákon nás zavazuje informovat předem zákazníky o ceně za provedení práce, jakmile o to požádají. V případě objednání přes telefon prakticky nikdy nelze zjistit od zákazníka potřebné podrobnosti a po příjezdu technika k zavřeným dveřím je tato situace velmi podobná. Pohledem na venkovní plochu dveří se skrytým zámkem uvnitř a kováním překrývajícím cylindrickou vložku taky prakticky žádné zásadní informace nezískáme. Ty se dají získat teprve postupným praktikováním vybraných postupů nouzového otevření osvědčenými metodami a pořadím, dokud nezabere ta „správná". Jenže to už náklady stoupají. Stručně řečeno téměř nikdy nelze u nouzových postupů předem stanovit na 100 % přesnou celkovou cenu skutečně odpovídající následné kalkulaci. S tímto argumentem však nemůžeme při informování zákazníka uspět. Abychom pravdivě a podle právních předpisů korektně splnili informační povinnost o ceně za dílo, bude vždy zákazník, pokud projeví aktivně zájem o stanovení ceny, informován až při příjezdu technika na místo, který po prvotním zjištění dostupných informací nabídne smluvní cenu. Výše smluvní částky za provedení zásahu zohledňuje skutečnost, že technik předem rozsah skutečné práce nezná. Zákazník má právo nabídnutou cenu buď přijmout nebo odmítnout. Jestliže se nedohodnou na výši úhrady, technik odjede, aniž by si vynucoval jakoukoliv úhradu za dopravu. Samozřejmě budeme velice rádi, pokud zákazník z vlastní vůle nabídne uhrazení nákladů na příjezd a odjezd. V takovém případě technik podle potřeby nabídne výpočet těchto nákladů a je jen na zákazníkovi, zda bude ochoten tuto částku uhradit nebo si zákazník sám zvolí výši této částky. Jestliže se technik se zákazníkem dohodnou na výši ceny za provedení díla, bude tato cena zahrnovat veškeré náklady nezbytné pro zpřístupnění prostoru. Upozorňujeme, že výše uvedená pravidla v tomto odstavci se týkají pouze nezbytné činnosti vedoucí k nouzovému zpřístupnění prostoru a příp. následné práce jako např. výměna poškozených komponentů, opravy a zprovoznění zamykacích funkcí musí být naceněny zvlášť.

Provedení zakázky

Většina našich motorových nářadí je vybavena akumulátorovými elektrickými jednotkami, aby naši technici byli co nejvíce nezávislí na místních podmínkách. Přesto se ve výjimečných případech neobejdeme bez dostupnosti elektrické sítě příp. kvalitního osvětlení místa zásahu. Dále je nezbytná plná součinnost zákazníka zejména při zpřístupnění místa zásahu a následně převzetí díla. Vždy vyžadujeme přítomnost konkrétní osoby ve smluvené době. Pokud se jedná o práce ve více bytovém domě, požadujeme, aby technika vpustila předem smluvená osoba přes venkovní (vchodové) dveře. Rozhodně nespoléháme na to, že se na někoho technik dozvoní. V dnešní době jsou totiž nájemníci na nezvané návštěvy zvonící „zespoda" velmi citliví a nemají důvěru ani k jimi neobjednaným profesionálním pracovníkům, protože tento institut bývá také často zneužíván. Rovněž po dokončení práce je nezbytné, aby si dílo převzala kompetentní osoba, seznámila se s případným poučením a odsouhlasila na místě správnost a kompletnost provedených prací.

Bezpečnost pracoviště

Poslední dobou v médiích zveřejňované případy napadení profesionálních pracovníků se bezprostředně dotýkají také zámečníků v terénu. Naši technici jsou školeni na zámečnické práce, nikoliv však na bojové umění a zásady sebeobrany. Pokud tedy v jakékoliv fázi zakázky, a to již od telefonického objednávání zjistíme náznaky bezpečnostního rizika pro naše techniky, okamžitě jednostranně rušíme smlouvu, pokud zákazník nebude schopen garantovat eliminaci těchto rizik. Konkrétně máme na mysli rizika s nepřizpůsobivými nebo alkoholem posilněnými osobami nebo osobami ve stavu, kdy pro jiné osoby v bezprostřední blízkosti představují riziko napadení (nepřiměřené a impulzivní chování způsobené např. žárlivostí, snahou o pomstu apod.). Za těchto podmínek je pro nás akceptovatelná přítomnost technika na místě takto ohroženém pouze za asistence Policie ČR příp. jiné ozbrojené složky zřízené státem nebo obcí dle právních předpisů. Jde nám především o to, že jakékoliv zranění našeho technika a jeho případná pracovní neschopnost znamená pro nás značné finanční ztráty, které nelze nijak vykompenzovat. Proto se budeme důsledně a nekompromisně vyhýbat situacím, kde by podle našeho názoru mohlo dojít k úmyslnému zranění našeho technika zaviněné jinou osobou!

Záruka a reklamace

Záruční doba na zboží, dílo a materiál je stanovena podle Občanského zákoníku (v případech, kdy zakázku si objednala fyzická osoba) nebo podle Obchodního zákoníku. V případě reklamace je posuzována příčinná souvislost mezi vznikem vady a dříve provedenými pracemi v záruční době. Pokud není příčinná souvislost zjištěna a potvrzena, záruční oprava se zamítá a zákazník je povinen uhradit náklady na dopravu, pokud nezbytně vznikly v souvislosti s touto činností.

Následující tabulka upřesňuje, jaké typy zajištěných prostorů jsme schopni zpřístupnit příp. i s omezením a následky:

BYTOVÝ A KOMERČNÍ PROSTOR

přivřené dveře zajištěné jednoduchým dovřením k rámu dveří (pokud se nejedná o samozamykací bezpečnostní systém)

Ano, obvykle bez ztráty funkčnosti zámkových komponentů (vzhledová poškození nejsou však vyloučena).

zamčené dveře nebo přivřené dveře s bezpečnostním jištěním (samozamykací zámky, speciální blokovací prvky apod.)

Ano, většinou je nutné poškodit určitou část zámkového systému, ale většinou s možností následné opravy či výměny.

VOZIDLO

dveře otevírané pouze mechanicky nebo s elektrickým centrálním zamykáním bez SAFE * systému

Ano, s přihlédnutím na možné drobné oděrky laku v místě otevíraných spojů dveří a rámu dveří.

dveře opatřené SAFE systémem nebo pneumatické * systémy

Jen v některých případech. **

TREZORpřenosný

Obvykle ano, jestliže se nejedná o vysokou bezpečnostní třídu. V takovém případě je postup stejný jako u stacionárních trezorů.

stacionární (montovaný nebo značně těžký a nepřenosný)

Vzhledem k vysoce specifickým mechanizmům jištění neprovádíme a zákazníkovi nabízíme kontakt na specializovanou firmu.

VÝTAH

Ne, tuto činnost si všichni dodavatelé výtahů vyhrazují pro vlastní zaměstnance z bezpečnostních důvodů.

*SAFE systém označuje zajištění vozidlových dveří jak z vnější, tak i z vnitřní strany, kdy nelze bez použití oprávněného klíče otevřít dveře taháním za interiérové páčky dveří, nefungují také elektrická panelová tlačítka odemykací dveře či na pohon okenních skel. Pneumatický systém centrálního zamykání zajišťuje dveře pneumatickým pohonem pomocí kompresorku a hadičkových rozvodů Pístové systémy ve dveřích blokují dveře obdobně jako v případech SAFE systému.

** Existují určité možnosti, jak obejít SAFE nebo pneumatický systém – dálkový ovladač odložený uvnitř vozidla v přímém dosahu od libovolného okna (nesmí být v kufru či na podlaze mimo přímý dohled), mechanicky otvíraná okna, otevření kapoty motoru nebo rozfrézování vložky dveří některých značek vozidel. Použití těchto metod je nutné předem zkonzultovat.


Činnosti u nouzových služeb se v mnohém podobají výzkumu černých děr ve vesmíru: nejsou vidět, a přestože o jejich existenci nepochybujeme, skoro nic nevíme o jejich vlastnostech. Podobné je to i u zámkových systémů dveří, které jsou skryty v těle dveří. Hodně může technikovi pomoci a v důsledku toho i nakonec snížit dobu práce a celkovou cenu za provedení zásahu, pokud zákazník sdělí všechny důležité informace o mechanizmu dveří, které zná nebo si jich při používání všiml. Jedná se především o tyto informace:

 • Je zámek vícebodový? Jednobodový zámek má zajišťovací prvky (závora či střelka) pouze v blízkosti kliky nebo madla kování do vzdálenosti max. 30 cm, žádné jiné vysouvací prvky se na dveřích nenacházejí. Mezi tyto prvky se nepočítají pevné hroty na hraně dveří, kde se nachází závěsy (panty), ty neovlivňují technologii otevírání. Vícebodový zámek lze zjistit snadno při otevřených dveří, kdy zkusmo otočíme klíčem. Pokud se vysouvá více než jeden kovový element ze dveří současně, jedná se o vícebodový zámek. U některých zámků se zamykání provádí kombinací otáčením klíče a zpětným posuvem kliky, ale jinak je postup ověření stejný.
 • Je profil rámu dvojfalcový? Dvojfalc byl vyvinutý za účelem značného znesnadnění otevření přivřených dveří čímkoliv jiným než klikou nebo klíčem. Jak to vypadá, ukazuje obrázek v řezu.
 • Je nutné při přibouchnutí dveří pootočit klíčem? Naprostou většinu dveří lze přibouchnout pouhým přitlačením k rámu. Existují však i zámky se střelkou hranatého tvaru, která znemožňuje přivření dveří např. z průvanu. Ovšem také znemožňuje běžné postupy pro přivřené dveře, i když zákazník se domnívá, že se jedná o stejný účinek.
 • Mám auto se systémem SAFE? U Volkswagen Group značek (Škoda, Audi, Seat a VW) se dají obvykle odlišit jednoduchým testem: Stáhněte okénka řidiče a spolujezdce, zvenku zamkněte vozidlo a prostrčenou rukou zkuste tahat za vnitřní páčky dveří. Pokud nepůjdou dveře takto odemknout, jedná se o systém SAFE. U jiných značek bývá systém SAFE buď vynucený (dvojnásobným stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání). V tomto případě však nelze jednoznačně odlišit, zda zámek byl nebo nebyl uzamčen v režimu SAFE, pokud si to uživatel nepamatuje. Má zámkový systém nějaké nestandartní úpravy, např dodělané vychytávky znesnadňující vloupání, které nejsou vidět? Tyto vychytávky totiž stejně dobře fungují i na zámečníky, zvlášť když o jejich existenci nemá tušení!

poradíme si s každým zámkem

Další nabízené služby

Top