CENOVÁ PROBLEMATIKA

V tomto článku bych se pokusil shrnout veškerou problematiku ohledně úhrad za naše služby. V podstatě se jedná o dvě témata a to:
a) stanovení cenové nabídky a
b) úhrada za provedené dílo.
Tato témata jsou vzájemně úzce provázána, takže se jimi budu v tomto článku věnovat komplexně. Nejprve zde obecně uvedu povinnosti zhotovitele vůči odběrateli související s uvedenými tématy. Odběratel formuluje objednávku a jestliže zhotovitel projeví vůli ji splnit, je povinen na žádost odběratele ještě před uzavřením závazné dohody o plnění jej informovat o vzniklých nákladech a dohodnout se na výši ceny. Jakmile je dílo zhotoveno (plnění objednávky je ukončeno), odběratel je povinen uhradit celkové náklady za provedení díla. Pokud provedení díla podle názoru objednatele neodpovídá zadání, není to důvodem pro snížení či odložení úhrady, pokud se na tom nedohodly obě strany. Tuto problematiku řeší nový Občanský zákoník č. 89/2012, z něhož jsem vytáhl pro tento článek podstatná ustanovení:

§ 2586
Základní ustanovení
(1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
(2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

§ 2605
(1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
(2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

§ 2610
(1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla.
(2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení.

§ 2612
(1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.
(2) Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí.

§ 2615
(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
(2) O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

§ 2617
Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

§ 2618
Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně.

§ 2619
(1) Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě.
(2) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

§ 2620
(1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

(2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

§ 2621
(1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.
(2) Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla.

§ 2622
(1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.
(2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost.
(3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Ve všech případech, kdy nebylo z časových důvodů a z důvodu povahy zakázky možné použít určení ceny podle rozpočtu, je stanovení ceny díla provedeno dle § 2586 odst. (2). Týká se to zejména těchto situací:
1) zámečnické opravy malého a středního rozsahu, kdy náklady na stanovení rozpočtu by zásadně ovlivnily výši tohoto rozpočtu,
2) nouzové otevírání dveří bytových a nebytových prostor a vozidel.
V takových případech je stanovení ceny něco jako věštění z křišťálové koule. Prakticky se nic nedovíme o typu a konstrukci zámku uvnitř dveří, což je pro stanovení pracovního postupu a využití nástrojů nebo materiálů většinou naprosto zásadní. V případě nouzového otevírání vidíme nanejvýš přední stěnu dveří a vnější stranu kování, což však zdaleka není vše, co bychom potřebovali vědět. Obvykle ani zákazník tyto informace nezná, takže jsme zcela odkázáni na zkušenosti z předchozích akcí a především vlastní intuici a odhady. V těchto situacích obvykle využíváme ustanovení odst. (2) § 2586 Občanského zákoníku k určení hodnoty zakázky. Je jen na odběrateli, zda využije svého práva informovat se předem o cenové nabídce a rozhodnout se včas, zda uzavře závaznou dohodu. Nicméně pokud zákazník neakceptuje naši nabídku stanovení ceny podle § 2586 a trvá na stanovení ceny na základě rozpočtu dle § 2621 příp. § 2622, vyhrazujeme si právo uhrazení nákladů vzniklých v souvislosti se stanovením ceny a to jako samostatnou zakázku. Předpokládá se i požadavek na uhrazení zálohové platby. V každém případě je naši prioritou – a předpokládám, že je to i v zájmu odběratele -, aby odběratel se mohl svobodně vybrat mezi zhotoviteli, jehož nabídka mu bude vyhovovat.
Jednotlivé položky celkových nákladů na dílo se obvykle skládají ze 3 částí a to:

  • materiál a zboží,
  • provedení práce a
  • jízdné.

Provedení práce se až na určité výjimky zásadně nepočítají na osobohodiny, protože takové rozpočtové určení by výrazně deformovalo skutečné náklady zejména u zakázek časově nenáročných, kterými se právě naše společnost ve velkém množství zabývá. Bývá zvykem, že do položek spadajících pro provedení práce jsou zahrnuty i na pohled skryté náklady, jakými jsou zejména příprava na práci (nachystání materiálu a nářadí do vozidla, příp. objednání potřebného materiálu, vyprázdnění vozidla po návratu a kontrola funkčnosti nástrojů po práci), amortizace nástrojů a nářadí a marže. Naše společnost hradí veškeré náklady jako daň z obratu, náklady na zaměstnance, nájemné, platby externí účetní a další mandatorní i nárazové výdaje pouze z marží, které si vyděláme prací pro zákazníky a prodejem zboží. Z toho vyplývá, že práce technika na místě pod dohledem odběratele trvající jen pár minut, rozhodně netvoří veškeré náklady započítané odběrateli! Vzhledem k tomu, že odběratel má plné právo se před příp. zahájením plnění zakázky dohodnout na ceně, je stížnost na výši ceny během provádění či po ukončení díla rozhodně neakceptovatelná, pokud k tomu nebyl zásadní právní důvod. Rovněž srovnání s náklady na práce v jiných odvětvích bývá většinou naprosto neadekvátní. Pokud zákazník si vyžádá dodatečně zdůvodnění jednotlivých nákladových položek, rád mu je poskytnu. Jestliže je však ani poté naekceptuje, nezbývá mi nic jiného než odvolat se na skutečnost, že se mohl před zahájením provádění díla rozhodnout. Naši technici odvádějí vynikající práci. Často se pouští i do takových akcí, které konkurence z nejrůznějších důvodů odmítá. A tak logicky chtějí dostat za dobře odvedenou práci adekvátní mzdu a tato rozpočtová položka se musí promítnout do nákladů za dílo bez ohledu na to, zda se jedná o zakázku malého nebo velkého rozsahu, zda byl na místě jen chvilku nebo třeba k odstranění závady stačil jednoduchý úkon, který by jinak zvládl i laik. Ničím takovým se hodnota práce našich techniků nesnižuje, důležité jsou vždy příprava na práci a celkový výsledek!
Závěrem chci dodat, že Občanský zákoník dostatečně chrání práva spotřebitelů, aby nevydávali své finance za něco, co podle jejich názoru nutně nepotřebují nebo mohou jinde získat levněji, pokud tato práva znají. Naše společnost rozhodně upřednostňuje spokojenost zákazníků před „pochybným a nemorálním kšeftem“. Proto je cílem tohoto článku, aby se naši stávající i potenciální zákazníci ujistili, že jejich práva jako spotřebitele a odběratele ctíme.

Miroslav Twardzik
jednatel společnosti

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*